İcra ve İflas Hukuku

Büromuz, icra departmanı ile müvekkillerimizin alacaklarını hızlı ve etkin bir şekilde tahsil edebilmesini ve müvekkillerimizin aleyhinde başlatılan icra takiplerinde haklarının korunmasını sağlamak adına gerekli türlü işlemi icra müdürlükleri ve mahkemeler nezdinde yerine getirmektedir.

Alacakların tahsiline ve aleyhe başlatılan takiplere ilişkin hukuki hizmetlerin yanında büromuz ayrıca ekonomik açıdan zor duruma düşen şirketlere hukuki ve cezai yaptırımlar ile karşılaşılmasının önlenmesi amacıyla varlıklarının yönetimi, mali durumlarının ıslahı için borçlarının yapılandırılması ile konkordato ve iflas erteleme süreçlerinin takibi ve mali durum ıslahın mümkün olmaması ya da tercih edilmemesi durumunda şirketin tasfiyesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi konularında da hukuki hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku alanında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir;

- Her türlü icra takibinin açılış, haciz, banka hesabı bloke işlemleri, muhafaza ve satış da dahil olmak üzere tüm süreçlerinin takibi ve müvekkillere icra dosyaları hakkında periyodik olarak rapor verilmesi.

- İhtiyati haciz yoluna başvurulması.

- Borçluların mal kaçırmalarını önlemek amacıyla ticari işletme devrine ilişkin sorumluluk, tasarrufun iptali ve istihkak davalarının takibi.

- Alacaklısını Zarara Sokmak Amacıyla Mevcudunu Eksiltme, Usulsüz Ticareti Terk, Taahhüdü İhlal ve Karşılık Çek Keşide Etme gibi İcra ve İflas Hukuku’na özgü suçlar hakkında şikayetlerin yapılması ve davaların takibi.

- İcra takibine itiraz işlemlerinin yerine getirilmesi.

- İcra takibine itiraz sonrası itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının takibi..

- Menfi tespit ve istirdat davalarının takibi.

- Ekonomik açıdan zor duruma düşen şirketlere varlıklarının yönetimi konusunda danışmanlık verilmesi.

- Borç yapılandırma müzakerelerinin yürütülmesi ve borç tasfiyesine ilişkin protokoller hazırlanması.

- İflas erteleme ve konkordato konularında şirketlere danışmanlık verilmesi ve davaların takibi.

- İflas ve tasfiyeye ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.

- İş birliği yapılan hukuk büroları aracılığı ile yabancı ülkelerdeki alacakların takibinin yapılması.